Heaters | Bierschbach

Heaters

Propane, Natural Gas, Electric, Diesel & Kerosene

Heater

HS75KT Kerosene Heater 75,000 BTU

HS175KT Kerosene Heater 175,000 BTU

HS125LP Radiant Propane 125,000 BTU

HDR-155 Direct Radiant 155,000 BTU

EHS20PRO Electric 20,000 BTU

HS10FAVT Direct Fired 710,000 BTU

S405 Direct Fired 400,000 BTU

Direct Fired 750,000 BTU

S1505B Direct Fired 1,500,000 BTU

VG400 Indirect Heater 400,000 BTU

HVF310 Indirect Oil Fired 300,000 BTU

HI 400HD Indirect Heater 411,000 BTU

VG700 Indirect Heater 700,000 BTU

VG1000 Indirect Heater 1,000,000 BTU

Supply Hose 3/4" x 25'

Supply Hose 3/4" x 50'

Supply Hose 1.25" x 25'

Pure Heat

Pure Heat Exchanger

Pure Heat Dual Pump Pack

TD600 Flameless Heater 600,000 BTU

Ground Heaters

Ground Heater

E1100 110,000 BTU - 2,200 sq ft Thaw

E1250 140,000 BTU - 2,500 sq ft Thaw

E2200 220,000 BTU - 4,400 sq ft Thaw

E3000 385,000 BTU - 6,000 sq ft Thaw

3002 - 2x1500' Hose Handling System

G304-002 Dual Pump Pack